Четвъртък, 24 Май 2018 г.
новини от последните 24 часа: 1571
Лупа
Функции (отговорности и задължения): - Изготвя тест планове и стратегия за тестване за контрол на качеството на софтуерния продукт; - Провежда интеграционни и компонентни тестове на софтуерната система; - Анализира изискваниятa за разработка и разработва тестове (test cases) за продукта; - Изпълнява ръчни и автоматични тестове; - Участва в процеса на откриване, коригиране, проверка и проследяване на грешките в продукта в тясно взаимодействие с останалите членове от екипа; - Прави коригиращи и превантивни мерки за подобряване на продукта; - Прави предложения за промени и усъвършенстване на документирането. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден  
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Изготвя тест планове и стратегия за тестване за контрол на качеството на софтуерния продукт; - Провежда интеграционни и компонентни тестове на софтуерната система; - Анализира изискваниятa за разработка и разработва тестове (test cases) за продукта; - Изпълнява ръчни и автоматични тестове; - Участва в процеса на откриване, коригиране, проверка и проследяване на грешките в продукта в тясно взаимодействие с останалите членове от екипа; - Прави коригиращи и превантивни мерки за подобряване на продукта; - Прави предложения за промени и усъвършенстване на документирането. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден  
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Създава модел на списък с всички процеси, които софтуерното решение ще поддържа; - Определя йерархията, семантиката и номенклатурата на процесите на софтуерното решение; - Създава индивидуални диаграми на всеки от процесите; - Визуализира стандартизираните процедури за работа със софтуерното решение; - Отразява изискванията за решението и демонстрира оптималния начин на работа с него; - Описва последователността от стъпки в процеса, изпълнителите (ролите) на процеса, входящите и/или изходящите данни и документи, интегрираните ИТ системи, и приложимите към процеса екрани от потребителския интерфейс на софтуерното решение; - Създава интерактивни мокъпи (още наричани "макети") на потребителския интерфейс, които показват наредбата на елементите в потребителския интерфейс и възможно най-реалистично симулират потребителското преживяване на софтуерното решение, преди то да бъде създадено.  
Обяви за работа

Функции (отговорности и задължения): - Извършва логическо проектиране и програмиране на процесите; - Участва в избор на техническо решение; - Извършва разработка на софтуерния продукт или модули от софтуерната система на базата на функционалната спецификация, и изискванията на проекта; - Подготвя сценарии и реализира бизнес-процесите, работи с данните в базата; - Разработва, отстранява грешки и внедрява програмни продукти и бази данни; - Подпомага при изработването на задание; - Предлага различни варианти на програмни решения; - Оптимизира програмния код; - Отчита текущо и окончателно работата по проекти; - Демонстрира готовия програмен продукт; - Подготвя презентация на разработения програмен продукт. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Създава системната архитектура, описва модулите и отделните компоненти, релациите по между им, бизнес логиката; - Участва в разработката на софтуерните компоненти на системата; - Изготвя многовариантни стратегии; - Участва в изготвянето на оценка на обема на работата по проекта; - Участва в логическото проектиране и програмиране на процесите; - Участва в избора на техническо решение; - Участва в провеждането на интеграционни и компонентни тестове на софтуерните системи; - Предлага различни варианти на програмни решения; - Отчита текущо и окончателно работата по проекта; - Демонстрира готовото решение; - Подготвя презентация на разработения програмен продукт. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Създаване на дизайн на софтуерната система на високо ниво, който поставя основа за конкретните решения на ниско ниво на базата на изисквания; - Създава системната архитектура, описва модулите и отделните компоненти, релациите по между им, бизнес логиката; - Изготвя многовариантни стратегии; - Участва в изготвянето на оценка на обема на работата по проекта; - Извършва логическото проектиране и програмиране на процесите; - Участва в избора на техническо решение; - Подготвя сценарии и реализира процесите, работи с данните в базата; - Участва в интегрирането на софтуерните компоненти и модули; - Участва в оптимизацията на програмния код; - Участва в проектирането на структурата на базите данни; - Участва в планирането, организирането и контролирането цялостната дейност, свързана с реализацията на проекта; - Участва в провеждането на интеграционни и компонентни тестове на софтуерната система; - Участва в разработването, отстраняването на грешки и внедряване на програмния продукт и бази данни; - Предлага различни варианти на програмни решения; - Отчита текущо и окончателно работата по проекта; - Демонстрира готовия програмен продукт; - Подготвя презентация на разработения програмен продукт.  
Обяви за работа
ОСНОВНИ  ОТГОВОРНОСТИ:   Подпомагане дейността на методолозите и специалистите в управление „Ликвидация на щети на Алианц България; Обучава се да приема обаждания, свързани с ликвидация на щети по телефона от  клиенти на компанията; Обучава се и подпомага дейноста на специалистите в регистрацията, обработката и ликвидирането  на щети; Обучава се да калкулира щета и следи дали щетата отговаря на изискванията и стадартите на компанията; Под супервизията на специалистите регистрира щети в системата;  Подпомага дейността по изготвянето на репорти, касаещи дейността по ликвидацията на щети.
Обяви за работа
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Регистрира цялата информация в информационната система въ връзка с щетата и гарантира правилното събиране и съхраняване на документите, съгладно вътрешните правила; Информира клиента/третото лице, изисква липсваща информацияи проследява документално ликвидационния процес, последващи стъпки и очаквани времеви граници за ликвидиране на щетата ; Използва ефективно възможностите и технологичните и системни ресурси за регистрация на щетите и обработка на документите; При необходимост подпомага, участва в проекти извън ежедневните стандартни задължения
Обяви за работа
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Администрира база данни; Изготвя отчети, бизнес и статистически анализи; Участва в изготвянето на целеви анализи на ключови показатели; Извършва мониторинг на индикатори и изготвя предложения за подобряване на показателите; Изготвя презентации за представяне на показателите на компанията, свързани с дейността по обработка на щети;    
Обяви за работа
If you enjoy: - Working with people: o Building and development of relations with corporate clients and suppliers of active  communications equipment; o Organizing meetings and presentations; o Pre-sales and post-sales support; o Product educations of sales teams; - Product and market development: o Keeping an eye on market and competition; o Project development – requirements determination, product offering, installation support; o Defining and following KPIs, maintaining adequate stock levels; o Creating marketing campaigns and promotions; o Identification of new products and opportunities;
Обяви за работа
- съдействие при планирането и организиране на събития, срещи, онлайн разговори - създаване на комуникационни планове и поддържане и разработване на профили в социални мрежи - комуникация със социалните предприемачи, участващи в програмите на Reach for Change - комуникация с партньори и колеги в България и в международната мрежа на Reach for Change - подкрепа при изработването на материали за фондонабиране и продажби - подкрепа при изготвяне на вътрешни и външни бюлетини - подкрепа при подготовка на обучения, проучване и анализиране на информация
Обяви за работа
Основни отговорности:     Участва в методологичното осигуряване по въпроси свързани със застраховки  „Отговорности“ и други линии дребен бизнес (имущество на ФЛ и партньорски програми)  Изготвя  и съгласува котировки и оферти по  „Отговорности” и/или други линии дребен бизнес към клиентите, Генералните представителства и Представителства на ЗАД Алианц България;  Осъществява контакти с клиенти в системата на компанията по всички въпроси, свързани с „Отговорности” и/или други линии дребен бизнес Взема участие в изготвянето и документалното и програмно обезпечаване на Дружеството, Генералните представителства и Представителства с документи по посочените застраховки (общи условия, тарифи, въпросници, инструкции и др.) Участва в бизнес проекти за подобрение и оптимизация на работния процес и продукти, във връзка с инициативи на Групата на Алианц за Централна и Източна Европа ;
Обяви за работа
Oryx Group is a young, fun and fast-growing IT company with more than 40 colleagues internationally. Do you have what it takes to join our team of highly skilled developers and consultants? Are you ready to work for an awesome company? We are looking forward to reading your resume and to talk to you.   Responsibilities
  • Design, code, test and manage various applications
  • Collaborate with the engineering team and product team to establish best products
  • Follow outlined standards of quality related to code and systems
  • Develop automated tests and conduct performance tuning
Обяви за работа
Oryx Group is a young, fun and fast-growing IT company with more than 40 colleagues internationally. Do you have what it takes to join our team of highly skilled developers and consultants? Are you ready to work for an awesome company? We are looking forward to reading your resume and to talk to you.   Responsibilities: 
  • Develop, integrate, and test product features and APIs
  • Mentor junior developers and perform code reviews
  • Design, code, test and manage various applications
  • Collaborate with the engineering team and product team to establish best products
Обяви за работа