Събота, 23 Септември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 665
Лупа
Инспектор по приходите в сектор "Проверки" - Шумен в ТД на НАП Варна
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Варна (ТД на НАП Варна)
                      ОБЯВЯВА КОНКУРС
За 3 /три/ свободни щатни бройки от длъжността „инспектор по приходите” в сектор „Проверки“ с изнесено работно място Шумен, отдел „Проверки”, дирекция „Контрол“, ТД на НАП Варна.
Описание на длъжността „инспектор по приходите” в сектор „Проверки“, отдел „Проверки“, дирекция „Контрол“, ТД на НАП Варна:
- извършване на проверки по прилагане на данъчно-осигурително законодателство, съгласно утвърдените процедури и инструкции;
- изготвяне на справки, становища и доклади за извършените проверки.

Начин за провеждане на конкурса:
  • тест за установяване на професионални знания и умения, който ще включва въпроси от областта на: Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП), Закон за държавния служител (ЗДСл), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Кодекс за социално осигуряване (КСО), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Закон за счетоводството (ЗСчет.), Закон за здравното осигуряване (ЗЗО);
  • интервю.
*Минималният размер на основната заплата, определена за длъжността „инспектор по приходите” в сектор „Проверки“, отдел „Проверки“, дирекция „Контрол“, ТД на НАП Варна, е 760 лв.
 
*Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.nap.bg/.
 
*Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от Закона за Националната агенция за приходите, които са необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП.
 
Обяви за работа