Сряда, 18 Октомври 2017 г.
новини от последните 24 часа: 712
Лупа
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, отдел МНКДП, д-я ДПРС в МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Министерството на финансите, ул. „Г. С. Раковски” № 102, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗМФ – 938/10.10.2017 г. на министъра на финансите
                        ОБЯВЯВА КОНКУРС
              за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
в отдел „Методология, наблюдение и координация на държавните помощи“ на дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, както следва:
Описание на длъжността: поддържане и развитие методологията, наблюдението и анализа на държавните помощи в съответствие с европейските правила за прилагане на разпоредбите за държавните помощи, Закона за държавните помощи и Правилника за неговото приложение, Наредба № 6 на министъра на финансите за реда на наблюдение и осигуряване на прозрачност, в изпълнение на утвърдените основни функции и задачи на дирекция „Държавни помощи и реален сектор” при Министерство на финансите, респективно на отдел “Методология, наблюдение и координация на държавните помощи” като национален наблюдаващ орган в областта на държавните помощи
Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 460 до 2300 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
Обяви за работа