Събота, 16 Декември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 740
Лупа
Специалист "Маркетинг за привличане на кандидати" в Заедно в час/Teach For Bulgaria
Екип “Прием на участници” в Заедно в час търси Специалист “Маркетинг за привличане на кандидати”, който да отговаря за цялостната маркетинг кампания, целяща привличането на мотивирани и способни хора, които да работят за системна промяна в образованието в България.

Заедно в час. Визията на Заедно в час е един ден всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Заедно в час подготвя и подкрепя изключително способни хора, които да станат учители в български училища за период от две години и дългосрочни поддръжници на каузата за равен достъп до качествено образование. В нашата работа ние се ръководим от шест водещи ценности.

Екип “Прием на участници”. Привличането и подборът на успешни кандидати в програма Заедно в час е основната задача на екип „Прием на участници“. Екипът формулира стратегическата визия на организацията по отношение на привличането на кандидати и етапите на подбор, през които те трябва да преминат, като подсигурява логистично целия процес. Работата на маркетинг специалиста “Привличане на кандидати” е от голяма важност, тъй като е пряко свързана с изпълнението на мисията на Заедно в час - да осигури равен достъп до качествено образование на всяко дете, като привлича изключително способни хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество.

Роля и отговорности
Привличане на кандидати. Разработване на маркетинг стратегия за привличане на кандидати, както и изграждането и поддържането на стратегически партньорства, необходими за постигане на целите и достигане до различни целеви групи. Разработване и управление на стратегия за позициониране на Заедно в час като ключов работодател за високопотенциални кандидати. Подкрепа чрез маркетинг инструменти при планиране, промотиране и провеждане на различни събития, които достигат до по-широка или специфична аудитория за привличане на кандидати с цел запознаване с мисията и програмата на Заедно в час.

Ключови приоритети:
 
  • Създаване и изпълнение на успешна маркетинг кампания за набиране на кандидати и информираност за Заедно в час, ориентирана към постигане на конкретни резултати;
  • Проучване и дълбоко познаване на таргет групите на кампанията, техните интереси и канали за достигането им; формулиране на ключови послания към отделните таргет групи;
  • Управление на дигитални маркетинг канали с цел ангажираност и привличане на потенциални кандидати;
  • Подкрепа при концепция и промотиране на различни видове събития за привличане на кандидати;
  • Създаване и поддържане на ключови партньорства с цел разпространение на информация за програма Заедно в час;
  • Създаване (самостоятелно или чрез подизпълнител) на маркетинг материали - постери, банери, брошури - визуално оформление и текстово съдържание.
 
Ключови дейности за постигане на приоритетите:
 
  • Проучване и анализ на таргет групи. Идентифициране на различни целеви групи, проучване на интересите им и изработване на стратегия за достигане до тях. Задълбочено разбиране на мотивацията и бариерите на отделните таргет групи и изработване на послания спрямо тях. Познаване на мрежата от ключови играчи в рамките на всяка целева група.
  • Планиране и изпълнение. Създаване на ефективна стратегия, както и конкретен план за маркетинг кампания за привличане на кандидати и тяхното ефективно изпълнение. Поставяне на амбициозни цели и проследяване на напредъка. Анализиране на възвръщаемостта на инвестициите в маркетинга за привличане на кандидати. Адаптиране на плана, базирано на резултати и данни. Редовно рефлектиране върху резултатите, причините за тях и активно търсене на креативни решения за последващи стъпки.
  • Изграждане и поддържане на взаимоотношения. Проактивно идентифициране на ключови заинтересовани страни и потенциални партньори, които биха могли да съдействат за достигане и ангажиране на най-успелите и мотивирани студенти и професионалисти. Изграждане на широка информираност и подкрепа за Заедно в час сред всички заинтересовани страни. Изграждане на дългосрочни професионални взаимоотношения с потенциални партньори.
Обяви за работа