Понеделник, 18 Декември 2017 г.
новини от последните 24 часа: 719
Лупа
„директор на ТД на НАП” ГДО и "зам. директор на ТД на НАП” ГДО в Национална агенция за приходите (НАП)
ОБЯВЛЕНИЕ
Централно управление на Национална агенция за приходите /ЦУ на НАП/, бул. ”Княз Ал. Дондуков” № 52, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед № ЗЦУ 1654/06.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за 2 /две/ свободни щатни бройки от следните длъжности:
„директор на териториална дирекция на НАП” в ТД на НАП ГДО;-    „заместник директор на териториална дирекция на НАП” в ТД на НАП ГДО.
1.   Кандидатите за заемане на длъжностите следва:

да отговарят на условията по чл.7 от Закона за държавния служител;
да имат минимална образователна степен „магистър”;
да притежават професионален опит – 7 години или да имат придобит минимален ранг V старши;
изисквания и компетентности: стратегическа компетентност, лидерска компетентност, управленска компетентност, ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждаване, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен).
2.  Допълнителни умения и квалификации, носещи предимства на кандидатите:
да притежават задълбочени познания в областта на данъчно – осигурителното законодателство.
предпочитана специалност – икономика или право.
3.  Специфично изискване за заемане на длъжностите  - получено разрешение за достъп до класифицирана информация. Процедурата по проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация ще се извършва само на класираните кандидати на основание чл. 150, ал. 3 от ППЗЗКИ.
4. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по управленска тематика, тест за личностни и делови качества и интервю.
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят, съгласно чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 от НПКДС;
Декларация от лицето, за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС);
Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно – оригинал/, в 10 дневен срок от публикуване на обявлението, в сградата на Централно управление на Националната агенция за приходите, гр. София, бул. ”Княз Ал. Дондуков” № 52, в приемната на входа за граждани, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето на   входа за граждани на ЦУ на НАП и в официалната страница на НАП (в раздел „ЗА НАП”, подраздел „Работа В НАП”).
8. Описание на длъжността „директор на териториална дирекция на НАП”:

Организира и ръководи дейностите по обслужване  и подпомагане  клиентите на агенцията при изпълнение на задълженията им по данъчното и осигурителното законодателство;
Организира и ръководи дейностите по предоставяне услуги и информация на клиенти и издаването на документи съобразно изискванията на данъчното и осигурително законодателство;
Ръководи дейността по установяване на  публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски по основание и по размер;
Организира и ръководи осъществяването на  дейностите  по обезпечаването, събирането и отчитането  на данъчните вземания и задължителните осигурителни вноски,  както и на глобите и имуществените санкции, наложени от органите на агенцията;
Организира и ръководи възлагането и извършването на проверки и ревизии;
Издава предвидените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс актове, както и други актове предвидени в закон;
Установява административни нарушения и налага административни наказания;
Осъществява дейности по индикиране на външни рискове от неспазване на данъчното и осигурително законодателство и дейности по тяхното третиране;
Организира и утвърждава разпределението на годишния план за приходите  на ТД на НАП;
Отчита изпълнението на годишния оперативен план на база целеви стойности на ключови индикатори за административно изпълнение пред ресорния заместник изпълнителен директор на НАП;
Отговаря за изпълнението на приходите, възложени на дирекцията;
Организира и ръководи спазването на утвърдените процедури от ЦУ на НАП;
Участва в разработването на бюджета на съответната ТД на НАП. Следи за спазването на финансовата дисциплина;
Организира и ръководи дейностите по атестиране на служителите, проучването и обобщаването на  потребностите от обучение и предложението за годишен план за обучение на персонала в ТД на НАП;
Организира дейността по изготвяне на предложения до Изпълнителния директор на НАП относно кадровата политика по управление и развитие на човешките  ресурси в ТД.
9. Описание на длъжността „заместник директор на териториална дирекция на НАП”:
Организира и ръководи дейностите по обслужване  и подпомагане  клиентите на агенцията при изпълнение на задълженията им по данъчното и осигурителното законодателство;
Организира и ръководи дейностите по предоставяне услуги и информация на клиенти и издаването на документи съобразно изискванията на данъчното и осигурително законодателство;
Ръководи дейността по установяване на публичните вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски по основание и по размер;
Организира и ръководи осъществяването на  дейностите по обезпечаването, събирането и отчитането на данъчните вземания и задължителните осигурителни вноски,  както и на глобите и имуществените санкции, наложени от органите на агенцията;
Организира и ръководи възлагането и извършването на проверки и ревизии;
Осъществява дейности по индикиране на външни рискове от неспазване на данъчното и осигурително законодателство и дейности по тяхното третиране;
Организира и ръководи спазването на утвърдените процедури от ЦУ на НАП; 
Отговаря за изпълнението на приходите, възложени на дирекцията.
 
 
10. Минимален размер на работната  заплата, определена за длъжността:
- „директор на териториална дирекция на НАП” – 2912 лв.;
- „заместник директор на териториална дирекция на НАП” – 2176 лв.
 
                  Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.nap.bg/.
                  * Кандидатите следва да се запознаят с условията на чл. 9 от ЗНАП, които са  необходими предпоставки за заемане на длъжност в НАП.
 
 
 
 
Обяви за работа