Петък, 25 Май 2018 г.
новини от последните 24 часа: 1521
Лупа
Matrix Global, the offshore division of Matrix IT, one of the leading global R&D services companies with more than 8,000 professionals, is looking for - Full-stack software developer to join the team of MinerEye for developing an innovative platform in the field of information governance and security. Based on sophisticated machine-learning algorithms, the system provides cutting edge and coherent presentation of data patterns, and lets the user interact with big-data sets intuitively. Job Requirements • 2+ years of front-end experience • 3+ years of developing system back-end experience, preferable in NodeJS. • 3+ years of JavaScript experience, including concepts like asynchronous programming, closures, types, and ES6. • Experience in creating and maintaining web services.  • Good English – speaking and writing • Relevant university degree – a must • Advantage for developing distributed systems 
Обяви за работа
Обяви за работа

TERMS OF REFERENCE Consultancy Consultant to support UNICEF program interventions relating to early childhood development and early intervention for children at risk of development difficulties and disabilities   Start date of consultancy: 15 June 2018. End date consultancy: 31 December 2018. Deadline for applications is: 01 June 2018. Working days: Up to 130 days Reporting to: Vera Rangelova, ECD Officer ECD is one of the key focus areas of engagement of UNICEF in Bulgaria. Support for early childhood development was an integral part of the UNICEF Country Program in Bulgaria during the period 2013 – 2017 and is a key component of the new partnership framework for the period 2018 – 2022, approved by the UNICEF Executive Board in September 2017. The efforts over the next years will focus on consolidating the national policy framework relating to ECD with a view of ensuring that all young children, particularly the most disadvantaged, receive support for developing to their full potential in the family, in institutional settings (kindergarten, nurseries), as well as in the community. Special attention will be devoted to strengthening the health system as a platform for delivery of support for development of children from birth to 3 years of age. Over the next years, UNICEF in cooperation with the Ministry of Health and relevant national partners will work for improving early detection of developmental difficulties in the primary health system, referral and intervention to ensure timely and adequate support for development, including through cooperation with social and education services. To this end, interventions in the following main areas are envisaged: 1) research on the situation of children with disabilities and developmental delays, as well as on the capacity of the health, education, social and child protection services to address in a coordinated manner the needs of children with developmental difficulties; 2) testing and evaluation of a screening tool for application by primary health care providers and other ECD professionals (staff in nurseries, early intervention services, other services), 3) communication activities to promote positive attitudes toward children with disabilities, 4) development of a program for support of parents/caregivers of children with disabilities, 5) advocacy for removing legal and institutional barriers for participation of children with disabilities and developmental difficulties. In addition, building on the work carried out during the previous program, support for inclusive early education, as well as for ensuring sustainable opportunities for provision of parenting education and support for caregivers of children below 3 years of age will also continue. Source: Agency for Social Assistance., 2016. 368 children below 3 years of age are places in specialized institutions (infant homes, according to data provided by the Ministry of Health, 31st Dec, 2017. National Statistical Institute, 2015.
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Изготвя тест планове и стратегия за тестване за контрол на качеството на софтуерния продукт; - Провежда интеграционни и компонентни тестове на софтуерната система; - Анализира изискваниятa за разработка и разработва тестове (test cases) за продукта; - Изпълнява ръчни и автоматични тестове; - Участва в процеса на откриване, коригиране, проверка и проследяване на грешките в продукта в тясно взаимодействие с останалите членове от екипа; - Прави коригиращи и превантивни мерки за подобряване на продукта; - Прави предложения за промени и усъвършенстване на документирането. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден  
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Изготвя тест планове и стратегия за тестване за контрол на качеството на софтуерния продукт; - Провежда интеграционни и компонентни тестове на софтуерната система; - Анализира изискваниятa за разработка и разработва тестове (test cases) за продукта; - Изпълнява ръчни и автоматични тестове; - Участва в процеса на откриване, коригиране, проверка и проследяване на грешките в продукта в тясно взаимодействие с останалите членове от екипа; - Прави коригиращи и превантивни мерки за подобряване на продукта; - Прави предложения за промени и усъвършенстване на документирането. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден  
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Създава модел на списък с всички процеси, които софтуерното решение ще поддържа; - Определя йерархията, семантиката и номенклатурата на процесите на софтуерното решение; - Създава индивидуални диаграми на всеки от процесите; - Визуализира стандартизираните процедури за работа със софтуерното решение; - Отразява изискванията за решението и демонстрира оптималния начин на работа с него; - Описва последователността от стъпки в процеса, изпълнителите (ролите) на процеса, входящите и/или изходящите данни и документи, интегрираните ИТ системи, и приложимите към процеса екрани от потребителския интерфейс на софтуерното решение; - Създава интерактивни мокъпи (още наричани "макети") на потребителския интерфейс, които показват наредбата на елементите в потребителския интерфейс и възможно най-реалистично симулират потребителското преживяване на софтуерното решение, преди то да бъде създадено.  
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Извършва логическо проектиране и програмиране на процесите; - Участва в избор на техническо решение; - Извършва разработка на софтуерния продукт или модули от софтуерната система на базата на функционалната спецификация, и изискванията на проекта; - Подготвя сценарии и реализира бизнес-процесите, работи с данните в базата; - Разработва, отстранява грешки и внедрява програмни продукти и бази данни; - Подпомага при изработването на задание; - Предлага различни варианти на програмни решения; - Оптимизира програмния код; - Отчита текущо и окончателно работата по проекти; - Демонстрира готовия програмен продукт; - Подготвя презентация на разработения програмен продукт. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Създава системната архитектура, описва модулите и отделните компоненти, релациите по между им, бизнес логиката; - Участва в разработката на софтуерните компоненти на системата; - Изготвя многовариантни стратегии; - Участва в изготвянето на оценка на обема на работата по проекта; - Участва в логическото проектиране и програмиране на процесите; - Участва в избора на техническо решение; - Участва в провеждането на интеграционни и компонентни тестове на софтуерните системи; - Предлага различни варианти на програмни решения; - Отчита текущо и окончателно работата по проекта; - Демонстрира готовото решение; - Подготвя презентация на разработения програмен продукт. Период за затост (в месеци): 23 месеца Часова заетост: трудов договор при заетост 8 работни часа на ден
Обяви за работа
Функции (отговорности и задължения): - Създаване на дизайн на софтуерната система на високо ниво, който поставя основа за конкретните решения на ниско ниво на базата на изисквания; - Създава системната архитектура, описва модулите и отделните компоненти, релациите по между им, бизнес логиката; - Изготвя многовариантни стратегии; - Участва в изготвянето на оценка на обема на работата по проекта; - Извършва логическото проектиране и програмиране на процесите; - Участва в избора на техническо решение; - Подготвя сценарии и реализира процесите, работи с данните в базата; - Участва в интегрирането на софтуерните компоненти и модули; - Участва в оптимизацията на програмния код; - Участва в проектирането на структурата на базите данни; - Участва в планирането, организирането и контролирането цялостната дейност, свързана с реализацията на проекта; - Участва в провеждането на интеграционни и компонентни тестове на софтуерната система; - Участва в разработването, отстраняването на грешки и внедряване на програмния продукт и бази данни; - Предлага различни варианти на програмни решения; - Отчита текущо и окончателно работата по проекта; - Демонстрира готовия програмен продукт; - Подготвя презентация на разработения програмен продукт.  
Обяви за работа
ОСНОВНИ  ОТГОВОРНОСТИ:   Подпомагане дейността на методолозите и специалистите в управление „Ликвидация на щети на Алианц България; Обучава се да приема обаждания, свързани с ликвидация на щети по телефона от  клиенти на компанията; Обучава се и подпомага дейноста на специалистите в регистрацията, обработката и ликвидирането  на щети; Обучава се да калкулира щета и следи дали щетата отговаря на изискванията и стадартите на компанията; Под супервизията на специалистите регистрира щети в системата;  Подпомага дейността по изготвянето на репорти, касаещи дейността по ликвидацията на щети.
Обяви за работа
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Регистрира цялата информация в информационната система въ връзка с щетата и гарантира правилното събиране и съхраняване на документите, съгладно вътрешните правила; Информира клиента/третото лице, изисква липсваща информацияи проследява документално ликвидационния процес, последващи стъпки и очаквани времеви граници за ликвидиране на щетата ; Използва ефективно възможностите и технологичните и системни ресурси за регистрация на щетите и обработка на документите; При необходимост подпомага, участва в проекти извън ежедневните стандартни задължения
Обяви за работа
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: Администрира база данни; Изготвя отчети, бизнес и статистически анализи; Участва в изготвянето на целеви анализи на ключови показатели; Извършва мониторинг на индикатори и изготвя предложения за подобряване на показателите; Изготвя презентации за представяне на показателите на компанията, свързани с дейността по обработка на щети;    
Обяви за работа
If you enjoy: - Working with people: o Building and development of relations with corporate clients and suppliers of active  communications equipment; o Organizing meetings and presentations; o Pre-sales and post-sales support; o Product educations of sales teams; - Product and market development: o Keeping an eye on market and competition; o Project development – requirements determination, product offering, installation support; o Defining and following KPIs, maintaining adequate stock levels; o Creating marketing campaigns and promotions; o Identification of new products and opportunities;
Обяви за работа